počet produktů: 0
cena: 0 CZK
statické stránky
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 54
týden: 454
celkem: 1921885
Za případné chyby v e-shopu se moc omlouváme.E-shop v tuto chvíli prochází rekonstrukcí. Děkujeme za pochopení. Váš HOFFI Team
Zvětšit mapu
Zvětšit mapu
produkty v akci
původní cena: 1 690 CZK
950 CZK
původní cena: 2 200 CZK
1 250 CZK
původní cena: 1 195 CZK
1 050 CZK
původní cena: 1 790 CZK
750 CZK
původní cena: 2 195 CZK
1 390 CZK
původní cena: 1 760 CZK
995 CZK
původní cena: 1 795 CZK
1 050 CZK
původní cena: 1 989 CZK
849 CZK
původní cena: 1 796 CZK
750 CZK
původní cena: 1 689 CZK
795 CZK
původní cena: 1 690 CZK
1 095 CZK
původní cena: 1 690 CZK
1 095 CZK
HOFFI.CZ

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží v E-shopu www. hoffi.cz

 

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží v elektronickém obchodu Hoffi sport upravují práva a povinnosti mezi fyzickou osobou Hochmann Miroslav  Střimelická 2493 Praha 4 141 00 ICO:  13824210  DIC  CZ 5607040021 jako prodávající (dále jen „prodávající“ a „e-shop“) a kupujícím při dodávkách zboží prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy (dále jen „VOP“). Kupujícím je buď spotřebitel, tedy člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu (dále jen „spotřebitel“), nebo jiná osoba, tedy např. osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Za podnikatele se považuje každá osoba, která nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání nebo která v rámci nákupu uvede své identifikační číslo.

1.2 Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí zákony platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a je-li kupujícím spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Veškeré spory vzniklé na základě kupní smlouvy budou řešeny podle práva České republiky u soudu České republiky. Tímto ustanovením nejsou dotčeny případy, kdy kogentní právní předpisy upravující ochranu spotřebitele stanoví jinak.

1.4 Kupující je na tyto VOP upozorněn před provedením objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP, že jim rozumí a že s nimi bez výhrad souhlasí.

2. Kupní smlouva

2.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky zboží v e-shopu. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající obdrží objednávku kupujícího. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci. Převzetím věci se rozumí její převzetí od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

2.2 Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu, který v textové podobě obsahuje také znění uzavřené kupní smlouvy a tyto VOP.

2.3 Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze dohodou stran, není-li zákonem nebo těmito VOP stanoveno jinak. Kupující má kromě zákonem stanovených důvodů právo od uzavřené smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoli sankce odstoupit nejpozději do 2 hodin po odeslání objednávky, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu hoffi.sport@volny.cz nebo telefonicky v téže lhůtě kontaktováním prodejce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v e-shopu.

2.4 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce; tím není dotčena možnost uzavřít smlouvu i v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce.

2.5 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které kupujícímu v souvislosti s objednávkou vzniknou, jdou k jeho tíži.

3. Ceny

3.1 Veškeré ceny uvedené v e-shopu představují aktuální a platné konečné ceny v době objednávky včetně všech daní a poplatků, které musí kupující zaplatit, s výjimkou zjevných chyb. Předchozí větou nejsou dotčeny náklady související s dopravou zboží.

3.2 Prodávající předá kupujícímu fakturu - daňový doklad, která slouží jako záruční list.

4. Objednávky zboží

4.1 Zboží lze objednávat těmito způsoby:

(I) prostřednictvím e-shopu;

(II) osobně v provozovně prodávajícího;

(III) telefonicky;

(IV) elektronickou poštou na adrese hoffi.sport@volny.cz.

4.2 Informace o jednotlivých technických krocích při objednávce v e-shopu jsou zřejmé z procesu objednávání zboží v e-shopu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, změnit nebo případně opravit. 

5. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

5.1 Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (distančně), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení uvedená v tomto bodu se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Spotřebitel může pro odstoupení využít také vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož vzor je dostupný na internetových stránkách prodávajícího (níže pod tím to dokumentem).

5.2 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu zboží odešle prodávajícímu. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Oznámení o odstoupení od smlouvy a vracené zboží zasílejte na adresu: Hoffi sport Modřanská 120  Praha 4  14100 Česká republika.

5.3 Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Neurčí-li spotřebitel výslovně jinak, vrátí prodávající spotřebiteli peněžní prostředky způsobem, jakým je přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.4 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.5 Ustanovení výše uvedených bodů tohoto článku 5 neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem.

6. Platební a dodací podmínky

6.1 Zboží je kupujícímu zasláno prostřednictvím přepravní služby během 2-3 pracovních dnů na adresu uvedenou v objednávce (dále jen „dodací adresa“). Přepravní služba doručuje zboží na dodací adresu zpravidla na základě předchozí telefonické domluvy s kupujícím. Na dodací adrese je nutná přítomnost osoby, která zásilku převezme, nebo v případě dobírky uhradí. Nebude-li zboží ve lhůtě uvedené v tomto bodu kupujícímu dodáno z důvodů na straně prodávajícího, i když kupující splnil všechny své povinnosti ze smlouvy (např. platba předem), může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

6.2 Prodávající dodává zboží do ČR a na Slovensko za následujících podmínek:

6.2.1 Prodávající zasílá zboží prostřednictvím jím zvolené přepravní služby.

 

 7. Práva spotřebitele z vadného plnění

7.1 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

(I) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

(II) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

(III) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

(IV) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

(V) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Jestliže spotřebitel zjistí poškození zboží nebo rozdíl mezi fakturou (záručním listem) a dodaným zbožím, prodávající doporučuje spotřebiteli, aby jej bezodkladně kontaktoval za účelem odstranění takových vad. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.2 Nemá-li věc vlastnosti uvedené v bodu 7.1 má spotřebitel následující práva:

(I) právo na dodání nové věci, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, resp. výměnu součásti věci, týká-li se vada jen součásti věci;

(II) právo na odstoupení od smlouvy, není-li možné dodání nové věci nebo výměna součásti;

(III) právo na bezplatné odstranění vady (opravu), pokud je vzhledem k povaze vady postup podle bodů (i) a (ii) neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu;

(IV) právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti nebo na odstoupení od smlouvy i v případě odstranitelné vady, není-li možné věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;

(V) právo na přiměřenou slevu v případě, že spotřebitel neodstoupí od smlouvy či neuplatní právo na dodání nové věci, na výměnu součásti nebo opravu věci. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu také tehdy, pokud prodávající nemůže novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást či věc opravit, a v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, resp. v situaci, kdy by zjednání nápravy působilo spotřebiteli značné obtíže. Přiměřenou slevu z ceny musí spotřebitel uplatnit místo práva na výměnu věci u vad věcí prodávaných za nižší cenu nebo věcí použitých.

Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

7.3 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží; to však neplatí:

(I) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(II) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

(III) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí spotřebitelem.

 (IV) vyplývá-li to z povahy věci.

7.4 Vady se uplatňují v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně též v sídle prodávajícího. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající je dále povinen poskytnout spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Doporučená adresa pro uplatnění vad je:

Hoffi sport

Modřanská 120

14100 Praha 4

Česká republika

nebo e-mailová adresa: hoffi.sport@volny .cz

Je-li však na faktuře (záručním listu) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi věci.

7.5 Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí spotřebitel. Jestliže spotřebitel způsob vyřízení nezvolí nejpozději do 3 dnů od uplatnění reklamace, zvolí jej prodávající.

7.6 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Tato lhůta neběží, pokud spotřebitel nedodal prodávajícímu veškeré poklady a dokumenty potřebné k vyřízení reklamace.

7.7 Při dodání nové věci vrátí spotřebitel prodávajícímu na náklady prodávajícího věc původně dodanou.

7.8 V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním nároků z vad; výši účelně vynaložených nákladů je spotřebitel prodávajícímu povinen prokázat

7.9 Ustanoveními výše uvedených bodů tohoto článku 7 se neřídí práva kupujícího, který není spotřebitelem. Práva z vadného plnění náležející kupujícímu, který není spotřebitelem, se řídí občanským zákoníkem.

 8. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou využity výhradně za účelem splnění předmětu smlouvy, tj. dodání zboží a provedení nezbytných účetních operací (vyhotovení daňového dokladu, identifikace platby kupujícího učiněné bankovním převodem) a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou případů nezbytných pro splnění předmětu smlouvy (např. pokud bude nutné poskytnout některé údaje dopravci v souvislosti s dopravou zboží). Veškeré údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím v rámci objednávky jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů pro účely splnění předmětu smlouvy prodávajícím. Na žádost kupujícího prodávající údaje o kupujícím, s výjimkou údajů sloužících k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede, vymaže z databáze zákazníků.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Platné a účinné VOP jsou veřejně dostupné na internetových stránkách prodávajícího a v jeho prodejnách, a je zajištěna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

9.2 Nákupem zboží kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího; právo kupujícího tento souhlas kdykoli odvolat zůstává nedotčeno.

9.3 Prodávající a kupující se zavazují usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů. V případě stížnosti se spotřebitel může obrátit Se svými stížnostmi se kupující mohou obrátit také na orgán dohledu nebo státního dozoru.

9.4 Tyto VOP jsou platné a účinné od 10. 1. 2014 a platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

 


 

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

(vyplněný formulář zašlete na adresu firmy: Hoffi sport  Modřanská 120 141 00 Praha 4  Česká republika, společně s navráceným zbožím, nebo mailem na adresu: hoffi.sport@volny.cz)

 

jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele): ...................................................................................................

adresa kupujícího (spotřebitele): .................................................................................................................

e-mail kupujícího (spotřebitele): .................................................................................................................

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží číslo faktury: .............................................................

přesný název zboží:....................................................................................................................................

zakoupené u firmy Hoffi sport  Modřanská 120 141 00 Praha 4Česká republika.

e-mail: hoffi.sport@volny.cz

datum objednání zboží: ..............................................  datum obdržení zboží: .

.............................................

podpis kupujícího (spotřebitele):...................................................................................................................

datum odstoupení od smlouvy: ....................................................................................................................